RODO

Iskrzyczyn, dnia 7 stycznia 2020 r.

25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. dotyczące przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. W związku z powyższym, a także w celu dopełnienia obowiązku informacyjnego wobec Was jako Rodziców/Prawnych Opiekunów przekazuję Państwu informacje dotyczące przetwarzania Państwa i Waszych dzieci danych osobowych.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO (dla rodziców/prawnych opiekunów)

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)  informuję, że:


 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie z siedzibą 43-426 Dębowiec Iskrzyczyn ul. Wiejska 17 reprezentowane przez dyrektora.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych poprzez adres e-mail: iod.ppiskrzyczyn@debowiec.cieszyn.pl

3. Odbiorcą Państwa danych osobowych są:

   a) osoby upoważnione przez administratora do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych),

   b) podmioty, którym administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).

4. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku na stronie internetowej przedszkola, informacje o stanie zdrowia, w związku z jego funkcjonowaniem w przedszkolu) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Dane osobowe dzieci i Państwa będą przechowywane przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz po tym czasie przez okres wskazany w przepisach szczególnych. Jeżeli przepisy nie wskazują okresu dotyczącego konkretnej sprawy – dane przechowane będą możliwie najkrótszy czas niezbędny do realizacji obowiązku lub usługi. Po zakończeniu przetwarzania dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż pierwotny cel przetwarzania.

6. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

 

Mam nadzieję, że klauzula informacyjna będzie przydatna i rozwieje Państwa wątpliwości dotyczące danych osobowych.


Dyrektor Przedszkola
Publicznego w Iskrzyczynie