Nasze przedszkole

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

 7.00 - 8.40 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne, dokańczanie prac z poprzedniego dnia, oglądanie książek, podejmowanie zabaw i gier dydaktycznych, zabawy z wyboru dzieci, praca indywidualna.
 8.40 - 9.00 Prace porządkowe, zestaw ćwiczeń porannych, zabiegi higieniczne
9.00 - 9.30 Śniadanie, mycie zębów, przygotowanie do zajęć.
 9.30 - 11.00 Zajęcia z całą grupą lub z podziałem na zespoły w sali lub w ogrodzie z zakresu wszystkich dziedzin pedagogicznego oddziaływania z uwzględnieniem 10 min przerwy pomiędzy jednostkami metodycznymi, zabawy ruchowe.
11.00 - 11.40 Spacery, zabawy badawcze, konstrukcyjne, tematyczne, dowolne, gry terenowe, zabawy i gry stolikowe, zabawy z elementem śpiewu. 
 11.40 - 12.00 Przygotowanie do obiadu.
 12.00 - 12.30 Obiad, sprzątanie po posiłku.
 12.30 - 13.45 Leżakowanie dla dzieci 3-4 letnich. Zabawy tematyczne, gry i zabawy, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia z książką dla dzieci 5-6 letnich.
 13.45 - 14.00 Przygotowanie do podwieczorku, zabiegi higieniczne
 14.00 - 14.15 Podwieczorek
 14.15 - 16:00 Gry i układanki w sali lub na powietrzu, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z książką, ćwiczenia graficzne, kolorowanki, gry i zabawy z prawidłami

  

NASZE PRZEDSZKOLE OFERUJE 

1. Edukację przedszkolną opartą na najnowszych programach.
2. Zabawy i zajęcia wychowawczo – dydaktyczne prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
3. Wykorzystywanie najnowszych metod dydaktycznych w zakresie:
- przygotowania do nauki czytania i pisania według metody Z. Bogdanowicz
- edukacji matematycznej według metody E. Gruszczyk Kolczyńskiej
- wychowania zdrowotnego
- elementy gimnastyki twórczej według R.Labana, K.Orffa, A.M. Knies oraz Pedagogiki Zabawy Klanza
4. Uczestniczenie w imprezach: wyjazdy do teatru, kina, wycieczki plenerowe, różnorodne konkursy z nagrodami
5. Galerie prac artystycznych dzieci

W trakcie pobytu w przedszkolu obok zabawy dzieci zdobywają nowe wiadomości i rozwijają swoje zainteresowania w zakresie:
- rozwoju mowy i myślenia
- pojęć matematycznych
- tańca, muzyki, plastyki i gimnastyki
- zajęć przyrodniczo - badawczych

 

PRZEDSZKOLE DZISIAJ 

Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie jest jednostką budżetową, której działalność w zakresie minimum programowego finansuje organ prowadzący tj Gmina w Dębowcu.
Nadzór pedagogiczny nad pracą przedszkola sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Bielsku Białej.

Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest według programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczycielkę i zatwierdzonego przez MEN opartego o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego.”

Przedszkole jest zlokalizowane na terenie wsi Iskrzyczyn.
Mieści się w wolnostojącym budynku zaadoptowanym na potrzeby placówki przedszkolnej.

 

Placówka dysponuje: 
- dwoma salami zabaw i zajęć
- szatnią
- łazienką dostosowaną do potrzeb dzieci
- kuchnią 
- zapleczem gospodarczym oraz dobrą bazą materialno-rzeczową.

Placówka otoczona jest ogrodem wyposażonym częściowo w kolorowo nowoczesny zestaw urządzeń ogrodowych wykonanych z drewna ekologicznego z którego dzieci korzystają w ciągu całego roku.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do godziny 16.00
W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielkę oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.

W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferujemy otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatkowo korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. W godzinach rannych i popołudniowych odbywają się zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno – kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzi nauczycielka w zależności od potrzeb wychowanków. W godzinach dopołudniowych odbywają się zajęcia organizowane w ramach pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola.

Przedszkole jest placówką jednooddziałową do której uczęszczają dzieci zróżnicowane wiekowo 3, 4, 5 i 6 letnie czego konsekwencją jest wielopoziomowe planowanie i realizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz dostosowywanie zadań do potrzeb i możliwości rozwojowych każdego dziecka. 

JESTEŚMY przedszkolem promującym zdrowy styl życia dziecka

POSIADAMY wykwalifikowaną i świetnie przygotowaną kadrę pedagogiczną

ORGANIZUJEMY bale karnawałowe z których dochód przeznaczamy na potrzeby przedszkola

PRZYGOTOWUJEMY wraz z dziećmi małe formy teatralne np. jasełka

ORGANIZUJEMY imprezy okolicznościowe na które zapraszamy dzieci z poza przedszkola np. mikołajki, dzień otwarty niosąc im radość, świetną zabawę oraz wiele wrażeń

POPIERAMY akcję CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – w ramach której czytamy codziennie dzieciom bajki, zapraszamy gości do czytania bajek

 

W NASZYM PRZEDSZKOLU OKAZUJEMY DZIECIOM MIŁOŚĆ I TROSKĘ GDYŻ KAŻDE DZIECKO JEST WYJĄTKOWE

akceptujemy je takimi jakimi są
świętujemy razem z nimi ich sukcesy
uważnie wsłuchujemy się w to co przeżywają
wspieramy je w dążeniu do określonego celu
szanujemy ich uczucia i emocje
poświęcamy im nasz czas i uwagę
okazujemy im szacunek i wsparcie

 

 

WSPÓLNIE ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym w różnych formach, są to takie instytucje jak:
1. Szkoła Podstawowa w Iskrzyczynie - konkurs recytatorski
2. OSP w Iskrzyczynie - występy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

WSPÓLNIE Z RODZICAMI

Rodzice to nasi partnerzy w wychowaniu i edukowaniu dzieci.
My pragniemy wspierać ich w tym wielkim dziele.

 

 

W naszym przedszkolu odbywają się „zajęcia otwarte” dla rodziców, podczas których mogą oni zaobserwować własne dziecko na tle grupy.
Rodzice wraz z innymi członkami rodzin naszych wychowanków zapraszani są na imprezy okolicznościowe wspierając ich organizację (Mikołaj, Wigilia, Dzień Babci i Dziadka, Zabawa Karnawałowa, Dzień Matki i Ojca, Zakończenie Roku Szkolnego).
Rodzice chętnie pomagają w naszej placówce i włączają się czynnie w życie przedszkola.

 

NA NASZYCH RODZICÓW ZAWSZE MOŻEMY LICZYĆ

I ZA TO JESTEŚMY WAM BARDZO WDZIĘCZNI