Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony http://www.przedszkole.iskrzyczyn.pl/

 

Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://www.przedszkole.iskrzyczyn.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie

ul. Wiejska 17

43-426 Dębowiec

Tel. 33 856 22 71, 530 431 634

E-mail: ppiskrzyczyn@debowiec.cieszyn.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2014 r.

Strona internetowa http://www.przedszkole.iskrzyczyn.pl/ jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie głównej strony informacje w postaci artykułów lub załączników:

-  nie są dostępne cyfrowo w całości, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,

- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

- zdjęcia nie posiadają opisów meta,

- niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach, ich struktura nie daje możliwości ingerencji w treść,

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

- Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

- Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza TAB.

- Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom pod stron i porządkującej funkcji nagłówków oraz możliwości zmiany wielkości czcionki i zmianę kontrastu.

- W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka, czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: ppiskrzyczyn@debowiec.cieszyn.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury wnioskowo-skargowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Budynek: Przedszkole Publiczne w Iskrzyczynie przy ulicy Wiejskiej 17, 43-426 Dębowiec

Budynek parterowy.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Wiejskiej. Do jednego wejścia prowadzą schody. Na dzień sporządzenia oświadczenia brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, ale istnieje możliwość wejścia do budynku drugim wejściem.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W budynku ciąg komunikacyjny nie stwarza przeszkód architektonicznych w postaci progów, uskoków itp., zapewniona jest także właściwa szerokość korytarza i wejść do pomieszczeń, co umożliwia swobodne przemieszczanie się po tej części kondygnacji i dostęp do pomieszczeń.

Toaleta w budynku nie jest przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: Brak dostępności tłumacza migowego.

Aplikacje mobilne: Brak

Koordynator ds. dostępności

Informujemy, że na podstawie art.14 ust.1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz.1062) wyznaczono koordynatora do spraw dostępności – p. Iwonę Donocik

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1.    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do świadczonych usług,

2.    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

3.    monitorowanie działalności przedszkola w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe:

Koordynator do spraw dostępności – Iwona Donocik

Tel. 530 431 634

E-mail: ppiskrzyczyn@debowiec.cieszyn.pl